Tri kiến 02

Vô thường là vị đạo sư tối thượng. Vì khi vô thường xảy ra con người mới ý thức về sự tạm bợ của kiếp người. Nhờ giác ngộ về vô thường mà con người mới có thể buông xả những gì mà bản thân mình nắm giữ. Nên trong kinh Đức Phật dạy: “ Người nào thấy được duyên khởi là thấy Pháp, người nào thấy Pháp là thấy được Như Lai”.
~ Lobsang phelgyal – 02 ~

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *