Tri kiến 08

Mọi sự biểu hiện của thân tứ đại là do vô thường và mọi sự biểu hiện của tâm là do nghiệp lực. Và như thế khi Con không bám chấp vào vô thường Con sẽ điều phục được thân và khi Con tịnh hoá được nghiệp lực Con sẽ điều phục được tâm. Mặc dù Con thấy mình phải điều phục thân và điều phục tâm nhưng cốt lõi thân tâm vốn là một thể. Cũng như vậy nghiệp lực và vô thường vốn cùng một thể nên khi Con không bám chấp vào vô thường thì Con sẽ tịnh hoá được nghiệp lực và khi Con tịnh hoá được nghiệp lực thì chắc chắn Con sẽ không còn bám chấp vào vô thường nữa vậy !
~Lobsang Phelgyal 08~

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *