Tri kiến 09

Sai lầm trong thực hành pháp của Con là Con hay nhầm lẫn giữa Nhận Thức vấn đề và Nhận Định vấn đề ! Khi Con Nhận Thức một vấn đề Con thường đem tâm vọng chấp (tâm động) vào vấn đề đó và đây là cách nhận thức chủ quan, do Nhận Thức chủ quan cho nên khi giải quyết vấn đề Con chỉ nương được pháp đối trị (còn đối đãi) để giải quyết vấn đề đó một cách tức thời tương đối. Còn Khi Con Nhận Định một vấn đề Con sẽ đem tâm định tỉnh (tâm tịnh) của mình để thấu suốt được vấn đề và đây là cách nhận định khách quan, do Nhận Định khách quan cho nên khi giải quyết vấn đề Con nương được pháp cứu cánh (lìa đối đãi) để giải quyết vấn đề một cách tuyệt đối. Hay nói cách khác, Nhận Thức vấn đề vì TÂM ĐỘNG NÊN CHẲNG TỊNH, Nhận Định vấn đề vì TÂM TỊNH NÊN CHẲNG ĐỘNG vậy !
~Lobsang phelgyal 09~

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *