Tri kiến 11

Chân lý tối hậu là giác ngộ chân lý tánh không; có nghĩa là con phải nhận ra rằng tất cả các sự vật và hiện tướng đều không có bất cứ thực tại nào và chúng chỉ là hư huyễn. Chứng ngộ tánh không của các pháp con sẽ loại bỏ đau khổ và sợ hãi về luân hồi của mình.
~Lobsang Phelgyal 11~

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *