Tri Kiến 13

Thực hành giáo pháp con không nên có sự phân biệt pháp này cao còn pháp kia thấp, hay pháp này hoàn hảo hơn pháp kia. Mà con nên biết rằng giáo pháp nào thích hợp với căn cơ của người tu đều là giáo pháp hoàn hảo vậy.
~Lobsang phelgyal 13~

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *