Tri Kiến 15

Tất cả chúng ta đều có hạt giống thành Phật, có khả năng đạt được vô thượng bồ đề. Điều thiết yếu là phải phát tâm bồ đề, nguyện thành Phật vì lợi ích chúng sanh, cố gắng tu trì tích lũy phước đức trí tuệ, thực hành tâm buông xả rốt ráo để thành tựu giác ngộ viên mãn.
~Lobsang phelgyal 15~

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *