THIỀN LẠC PHÁP QUANG

Chúng Con Xin Về Nương Tựa Nơi Phật, Pháp

Và Tăng Cho Đến Khi Giác Ngộ Bồ Đề.

Tỳ Kheo Thích Tâm Quang